Jaarrekening 2019

Jaarverslag

8. Onroerende zaakbelasting

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners Onroerende zaakbelasting (OZB) in rekening. Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen OZB-eigenaarsbelasting en de gebruikers van niet-woningen betalen gebruikersbelasting. De inkomsten gebruiken we voor de lopende uitgaven voor onder meer onderwijs, onderhoud aan wegen en groen, brandweer, sport en Wmo.

Ambities en ontwikkelingen

In de meerjarenbegroting 2021 – 2022 is een jaarlijkse OZB-toename geraamd van 1,5%. Een verhoging van 1,5% van de OZB betekent een meeropbrengst van ongeveer € 115.000 voor de gemeente Beuningen.

Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2019 waren dit de waarden per 1 januari 2018. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend. Net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering op zich geen invloed mag hebben op de totale belastingopbrengst. Als gevolg van de hertaxatie kan de aanslag per object, afhankelijk van de waardeontwikkeling, natuurlijk wél meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 1,5%.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

7.400.963

7.400.963

Realisatie

7.488.421

7.488.421

Saldo programma

87.458

87.458

Mutaties reserves:

Begroting

Realisatie

Saldo reserve

Gerealiseerd resultaat

87.458

87.458

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 0
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
ga terug