Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf geven we een overzicht van de ontvangen inkomsten van de lokale heffingen en de gehanteerde beleidsuitgangspunten. Ook beschrijven we het kwijtscheldingsbeleid en schetsen een beeld van de lokale lastendruk.

De gemeenteraad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. De gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan bij wet worden geregeld dat de gemeente de bevoegdheid krijgt tot het heffen van bepaalde bijdragen. Dit zijn retributies. Enkele voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor sommige diensten, zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijke tarieven. In een aantal andere gevallen gelden maximumtarieven, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen. In de raadsvergadering van december 2018 zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden voor 2019 de volgende uitgangspunten:

  • Verhoging van de OZB voor 2019 met 1,5%.
  • Inflatiepercentage in 2019 van 1,5%.
  • 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing.

In onderstaand overzicht staan de opbrengsten 2018, begrote opbrengsten 2019 en daadwerkelijke opbrengsten 2019.

Omschrijving heffing

Rekening

Begroting

Rekening

na wijziging

In € (+=baat, voordeel/ -=last, nadeel)

2018

2019

2019

Forensenbelasting

16.885

27.405

66.918

Hondenbelasting

219.899

216.195

224.675

OZB eigenaren

6.095.542

6.213.952

6.276.267

OZB gebruikers (niet-woningen)

1.057.702

1.187.011

1.212.154

Precariorechten

426.011

426.000

426.011

Toeristenbelasting

289.023

96.425

253.258

Subtotaal

8.105.062

8.166.988

8.459.283

Leges afdeling-publiekzaken

380.809

334.431

324.582

Leges brandveiligheid

802

750

Leges marktgelden

4.704

4.060

4.384

Afvalstoffenheffing (incl. inwerptarieven)

1.798.553

2.022.650

2.027.935

Rioolrechten

2.275.444

2.301.074

2.406.822

Leges bodemonderzoek

614

1.000

8.686

Grafrechten

59.915

37.553

53.086

Leges RO-procedures

43.497

45.675

65.521

Leges bouwvergunningen

573.567

906.000

843.025

Subtotaal

5.137.906

5.653.193

5.734.041

Totaal generaal lokale heffingen

13.242.969

13.820.181

14.193.324

ga terug