Jaarrekening 2019

Jaarverslag

3. Maatschappelijke ondersteuning

Programma inhoud

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet voor hulp en ondersteuning. De Wmo geeft gemeenten de opdracht mensen te ondersteunen in de zelfredzaamheid en participatie. Het is daarbij de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Om deelname aan de samenleving te bevorderen, staan de mogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen om te sporten nadrukkelijk op de agenda. Mantelzorgers blijven extra aandacht vragen omdat zij een onmisbare schakel zijn in de maatschappelijke ondersteuning.

Ambities en ontwikkelingen

De eigen kracht van de inwoner en het sociaal netwerk
We werken in Beuningen met het Sociaal Team. Op deze manier dragen we bij aan een integrale benadering en we werken vanuit de gedachte ‘één gezin–één plan’. We hechten groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de burger of hulpvrager is het uitgangspunt.

Mantelzorg
Veel inwoners zijn mantelzorger. Veelal vinden mantelzorgers het vanzelfsprekend om hun bijdrage te leveren, maar een deel van de mantelzorgers is ook overbelast. Het Steunpunt Mantelzorg geeft ondersteuning in de vorm van gesprekken, advies of informatie maar ook het (incidenteel) overnemen van de mantelzorgtaak of het ontmoeten van lotgenoten. Het steunpunt richt zich ook specifiek op jonge en werkende mantelzorgers.

Samenwerking met aanbieders
Voor het realiseren van de doelstellingen binnen het programma maatschappelijke ondersteuning is nauwe samenwerking met externe partijen van groot belang. We werken daarom nauw samen met een scala aan partijen, zoals gecontracteerde zorgaanbieders. Dit gaat volgens duidelijke afspraken, waarbij de rolverdeling helder is. Het draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld het bieden van kwalitatief goede ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben.

Ondersteuning aan inwoners door voorzieningen
Via een breed scala aan voorzieningen ondersteunen we inwoners die dat nodig hebben. Daarbij maken we onderscheid tussen algemene voorzieningen en zogenoemde maatwerkvoorzieningen. In Beuningen bieden we een breed scala aan van algemene, preventieve voorzieningen die bedoeld zijn om inwoners op een snelle manier te kunnen ondersteunen en daardoor een beroep op intensievere voorzieningen te beperken of te voorkomen. Naast de algemene voorzieningen zijn er nog maatwerkvoorzieningen die afgestemd wordt op de individuele inwoner. Maatwerkvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit begeleiding, hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening of een woonvoorziening.

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Vanaf 2022 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen (BW) en vanaf 2025 voor maatschappelijke opvang (MO). Tot die tijd is centrumgemeente Nijmegen financieel verantwoordelijk voor BW en MO voor de regio Nijmegen en Rivierenland. Deze decentralisatie gaat gepaard met ambulantisering: minder intramuraal en meer in de wijk. Hoe de decentralisatie op het gebied van financiën er uit gaat zien, is nog onduidelijk. Dit komt onder meer doordat de Wlz (Wet langdurige zorg) wordt opengesteld voor een deel van de ggz-cliënten die nu nog onder BW Wmo vallen.

In de aanloop naar de decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang hebben het ministerie van VWS en VNG gevraagd om regionale uitvoeringsplannen voor het beschermd wonen. In het regioplan staat beschreven hoe de samenwerking in de regio Gelderland-Zuid (Rijk van Nijmegen en Rivierenland) vorm krijgt. Daarnaast is in Beuningen een lokaal plan van aanpak geschreven voor een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Aan dit plan van aanpak wordt in 2020 en 2021 gewerkt door een interdisciplinaire werkgroep waarin verschillende (lokale) partners vertegenwoordigd zijn.

Inburgering
In 2019 hebben we voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Wet inburgering die vanaf 2021 in werking treedt. Het huidige inburgeringsstelsel draagt onvoldoende bij aan een snelle integratie en participatie van inburgeraars. De kern van de nieuwe wet is dat gemeenten vroegtijdig en integraal de ondersteuning oppakken voor statushouders (en hun nareizende gezinsleden) en gezinsmigranten. Het nieuwe stelsel moet een effectievere inburgering en integratie opleveren, waarbij:

  • gemeenten de regie krijgen;
  • het stelsel integraal, activerend en ontzorgend is;
  • inburgering en participatie in duale trajecten (onderwijs-werk) worden aangeboden;
  • er maatwerk voor inburgeraars wordt geleverd.

Voor Beuningen en veel andere gemeenten geldt dat ze de samenwerking moeten opzoeken met andere gemeenten om voldoende kwaliteit te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor gezamenlijke inkoop van leerroutes en inburgering en voor onderlinge afstemming van de brede intake en het persoonlijk inburgeringsplan. Het gaat op dit moment om kleine aantallen en de achtergronden van de inburgeraars zijn divers.

Voor de participatie krijgen ook de lokale voorzieningen een belangrijke rol om mensen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met hun eigen omgeving.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-8.902.919

612.530

-8.290.389

Realisatie

-8.752.232

614.356

-8.137.875

Saldo programma

150.687

1.826

152.514

Mutaties reserves:

Begroting

Realisatie

Saldo reserve

Gerealiseerd resultaat

150.687

1.826

152.514

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 8.903
Gerealiseerd € 8.752
Afwijking € 151
ga terug