Jaarrekening 2019

Jaarverslag

6. Openbare orde en veiligheid

Programma inhoud

Wij werken samen met diverse externe partijen, waaronder de politie en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, aan een veilige leefgemeente waarin veiligheidsproblemen, rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen dan wel bestreden worden en inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Onze inwoners worden steeds meer zelfredzaam in het geval van een ramp en worden bewust(er) gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt hierbij makkelijker plaats (via onder andere publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert, Meld Misdaad Anoniem en Burgernet). In die gevallen waarin ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties.

Ambities en ontwikkelingen

Regionaal is een hard piket voor crisiscommunicatie opgezet en ook lokaal worden publiciteitscampagnes en Burgernet ingezet zodat we de burger nog beter en sneller kunnen informeren over veiligheidsaangelegenheden. De komende periode zijn de verminderd zelfredzame zelfstandig wonende mensen en het verder afstemmen van zorg en veiligheid in crisis-/nood- dan wel probleemsituaties aandachtspunten. Verder is er aandacht voor de samenwerking met het Sociaal Team, het Veiligheidshuis en Veilig Thuis die een belangrijke rol spelen in de zorgstructuur. We onderhouden contracten met netwerkpartners als het Waterschap, defensie, elektriciteitsbedrijven, politie en maatschappelijke partijen.
Het ‘Meerjarenbeleidsplan brandweer 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ en het ‘Integrale Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022’ zijn nog steeds het uitgangspunt. Hierin staan alle ontwikkelingen en prioriteiten op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Voor 2019-2022 staat ondermijning genoemd als een van de speerpunten. Ondermijning verslechtert immers de veiligheid en leefbaarheid, levert schade op voor ondernemers en druist in tegen de wetten, de regels en het beleid van onze gemeente. Het is een breed begrip. Hieronder vallen niet alleen drugshandel, hennepteelt of synthetische drugslabs maar ook zaken als (bepaalde) milieudelicten, vastgoedfraude of PGB-fraude. Vanaf 2019 wordt continu aandacht besteed aan ondermijning, vanuit diverse invalshoeken. De nadruk ligt hierbij aanvankelijk op bewustwording.

Een ander speerpunt is Zorg en Veiligheid. Zowel intern als met de regionale partners pakken we thema's op als samenwerking met het Veiligheidshuis, WVggz en gedetineerden.

Ook de handhaving op bestemmingsplan van de Groene Heuvels is een belangrijk speerpunt.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-1.631.736

36.588

-1.595.148

Realisatie

-1.625.140

44.933

-1.580.207

Saldo programma

6.596

8.345

14.941

Mutaties reserves:

Begroting

Realisatie

Saldo reserve

Gerealiseerd resultaat

6.596

8.345

14.941

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 1.632
Gerealiseerd € 1.625
Afwijking € 7
ga terug