Jaarrekening 2019

Jaarverslag

5. Omgeving

Programma inhoud

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, duurzaamheid, bouwopgaves en de omgevingsvisie zijn van invloed op onze bouwambities, de inrichting van de openbare ruimte en hoe we onze energie in de toekomst willen opwekken. Het zijn vraagstukken die we samen met regio, provincie en Rijk oppakken. De gemeente Beuningen wil hierin het goede voorbeeld geven, zowel voor haar inwoners als de regio. Omdat we een gemeente willen zijn waar het ook in de toekomst fijn wonen en werken is. Dit programma gaat over duurzaamheid, wijken van de toekomst, wonen, ruimtelijke ontwikkelingen, openbare ruimte en afval.

Ambities en ontwikkelingen

Duurzaamheid
In 2019 hebben we verdere invulling gegeven aan de doelstelling uit de Kadernota Duurzaamheid en de Energievisie Energiek Beuningen:

  • 20% energiebesparing in 2020
  • 20% opwekking van duurzame energie in 2020
  • 100% duurzaam inkopen
  • Energieneutraal in 2040.

Wonen
In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan de woonvisie. We wilden een notitie duurzaam bouwen opleveren, uitvoering geven aan het kwalitatieve woningbouwprogramma en inzetten op levensloopbestendig wonen.

Omgevingswet
In 2019 hebben we ons ambtelijk voorbereid op de komst van de omgevingswet en we hebben een start gemaakt met de Notitie van Uitgangspunten voor de gemeentelijke omgevingsvisie. In 2020 gaan we hierover in gesprek met bewoners en maatschappelijke organisaties.

Projecten openbare ruimte
In 2019 stond een aantal grotere projecten gepland om te starten in de openbare ruimte:

  • Herstructurering Geradtslaan – Houtduiflaan
  • Werkzaamheden Leegstraat - Kennedysingel Winssen
  • Snelfietsroute van Heemstraweg
  • Beuningen-Centrum Oost

Daarnaast is in 2019 gestart met de uitwerking van een aantal scenario’s voor de reconstructie van de openbare ruimte van de wijk Vording in Ewijk.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-11.424.497

8.003.275

-3.421.222

Realisatie

-10.373.502

7.964.056

-2.409.445

Saldo programma

1.050.995

-39.219

1.011.777

Mutaties reserves:

Begroting

-121.267

1.108.647

987.380

Realisatie

-121.980

462.603

340.623

Saldo reserve

-713

-646.044

-646.757

Gerealiseerd resultaat

1.050.282

-685.263

365.020

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 11.424
Gerealiseerd € 10.374
Afwijking € 1.051
ga terug