Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten (Programmaplan 2019)

in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief)

Omschrijving

Primaire uitgaven

Primaire inkomsten

Begrote uitgaven

Begrote inkomsten

Begroot Saldo

Werkelijke uitgaven

Werkelijke inkomsten

Werkelijk saldo

Verschil uitgaven

Verschil inkomsten

Verschil saldo

Werk en inkomen

-11.857.769

6.105.000

-11.185.397

6.224.559

-4.960.838

-10.997.520

6.162.155

-4.835.366

187.877

-62.404

125.472

Jeugd

-7.239.685

20.200

-6.915.591

117.911

-6.797.680

-7.568.494

118.698

-7.449.796

-652.903

787

-652.116

Maatschappelijke ondersteuning

-8.856.452

535.675

-8.902.919

612.530

-8.290.389

-8.752.232

614.356

-8.137.875

150.687

1.826

152.514

Welzijn en educatie

-6.302.529

512.948

-6.810.044

895.349

-5.914.695

-5.906.463

797.211

-5.109.252

903.581

-98.138

805.443

Omgeving

-9.719.423

7.053.909

-11.424.497

8.003.275

-3.421.222

-10.373.502

7.964.056

-2.409.445

1.050.995

-39.219

1.011.777

Openbare orde en veiligheid

-1.621.636

23.588

-1.631.736

36.588

-1.595.148

-1.625.140

44.933

-1.580.207

6.596

8.345

14.941

Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN

-5.608.538

2.991.244

-5.770.129

2.925.649

-2.844.480

-6.080.820

2.586.561

-3.494.260

-310.691

-339.088

-649.780

Overige eigen middelen PROGR PLAN

-2.318.975

2.140.489

-2.430.718

2.166.489

-264.229

-4.622.576

4.827.146

204.570

-2.191.858

2.660.657

468.799

**TE REALISEREN PROGRAMMA'S

-53.525.007

19.383.053

-55.071.031

20.982.350

-34.088.681

-55.926.747

23.115.116

-32.811.630

-855.716

2.132.766

1.277.051

LOKALE HEFFINGEN

0

8.288.387

0

8.166.988

8.166.988

0

8.459.283

8.459.283

0

292.295

292.295

ALGEMENE UITKERING

0

32.730.089

0

33.514.000

33.514.000

0

33.919.118

33.919.118

0

405.118

405.118

DIVIDEND

-3.653

106.000

-11.776

68.000

56.224

-11.776

69.801

58.025

0

1.801

1.801

FINANCIERING

-18.122

0

-18.122

0

-18.122

-99.651

0

-99.651

-81.529

0

-81.529

OV. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-164.209

164.824

-143.226

123.824

-19.402

-143.226

117.216

-26.011

0

-6.609

-6.609

** ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-185.984

41.289.300

-173.124

41.872.812

41.699.688

-254.653

42.565.417

42.310.764

-81.529

692.605

611.076

OVERHEAD

-6.100.840

553.924

-6.920.200

553.924

-6.366.276

-7.029.236

543.749

-6.485.488

-109.036

-10.175

-119.212

VENNOOTSCHAPSBELASTING

0

0

-11.394

0

-11.394

-11.394

0

-11.394

0

0

0

ONVOORZIEN

-10.000

0

-75.000

0

-75.000

0

0

0

75.000

0

75.000

** SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-59.821.831

61.226.277

-62.250.749

63.409.086

1.158.337

-63.222.030

66.224.282

3.002.251

-971.281

2.815.196

1.843.914

MUTATIES RESERVES

-1.487.267

133.443

-1.487.267

2.598.223

1.110.956

-1.527.889

1.597.350

69.461

-40.622

-1.000.873

-1.041.495

** REKENINGRESULTAAT

50.622

2.269.293

3.071.712

ga terug