Jaarrekening 2019

Algemeen

Inleiding

Inleiding
Voor u ligt de jaarrekening van 2019, onderverdeeld in een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar en een inhoudelijke verantwoording van het afgelopen kalenderjaar. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2019. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus 2019. Op 13 november 2018 stelde de raad de programmabegroting 2019-2022 vast. In twee bestuursrapportages is de raad geïnformeerd over de tussentijdse inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.
De informatie die in deze jaarstukken is opgenomen geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2019. In de teksten lichten we de ontwikkelingen gedurende het jaar 2019 toe.

De presentatie van deze jaarrekening is het eerste P&C product van het op 31 maart 2020 benoemde college. De gerealiseerde resultaten moet u zien in het licht van het oude coalitieakkoord "Energiek Beuningen".

Resultaat
Onze gemeente sluit 2019 af met een voordelig gerealiseerd resultaat van € 3.071.712. De raad beslist op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over de bestemming van dit resultaat. Het voorstel is om € 1.147.500 te bestemmen voor nog uit te voeren activiteiten in 2020 en volgende jaren. Daarna resteert een nog te bestemmen resultaat van € 1.924.212. We stellen voor om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Ontwikkeling gemeentefonds
Het gemeentefonds is de grootste algemene inkomstenbron en kende voor 2019 een nogal wisselend beeld. Uiteindelijk was de bijdrage uit dit fonds hoger dan verwacht. Met de meicirculaire kwam er veel geld bij, dat vervolgens bij de septembercirculaire weer werd gekort. Per saldo is er circa € 352.000 meer ontvangen dan bij de septembercirculaire werd  verwacht.
De herijking van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2022. Het is zo goed als zeker dat deze herverdeling niet gunstig uitpakt voor onze gemeente. De voorgestelde veranderingen hebben een nadelig effect voor plattelandsgemeenten, mede daarom vindt aanvullend onderzoek plaats.

Ontwikkelingen in het 'sociaal domein'
Afgelopen jaren hebben we financiële voordelen gerealiseerd op de taken in het sociaal domein. Deze voordelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Incidentele tegenvallers kunnen we opvangen uit deze reserve. Deze jaarrekening maakt inzichtelijk dat de trend van "meevallers" in het sociaal domein is veranderd in "tegenvallers" en dit resulteert grotendeels in structurele negatieve budgettaire effecten.

Ontwikkelingen in het 'fysieke domein'
In 2019 is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld namelijk de Asdonck. Er zijn geen complexen afgesloten. De Asdonck plus de overige vijf complexen zijn volgens de nieuwe uitgangspunten, parameters en grondprijzenbrief geactualiseerd naar de waarde van 31 december 2019. Voor 2019 geeft dit een positief resultaat. Met de huidige inzichten is de verwachting dat we bij het afsluiten van alle zes de complexen een positief resultaat behalen van circa 2.5 miljoen euro.

Het gerealiseerd resultaat van 2019 valt voor onze gemeente voordelig uit. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van incidentele budgettaire effecten. Nederland zit op dit moment voor een groot deel op slot vanwege de bestrijding van het coronavirus. Het Rijk heeft een groot pakket aan maatregelen getroffen om onze samenleving en economie te ondersteunen in deze moeilijke tijden. De financiële gevolgen van de coronacrises zijn voor onze gemeente bij het opstellen van deze jaarrekening nog niet te overzien. Wij verwachten echter niet dat dit een positief effect zal hebben op de gemeentelijke financiën. Gezien ons weerstandsvermogen zullen wij dit als gemeente nauwkeurig moeten volgen en zo nodig van dekkingsmaatregelen voorzien. Wij blijven ons de komende jaren inzetten voor solide gemeentelijke financiën.

Hans Driessen
Wethouder Financiën

ga terug