Jaarrekening 2019

Jaarverslag

2. Jeugd

Programma inhoud

De Jeugdwet geeft ons als gemeente de opdracht om de zorg voor kinderen te organiseren. Uitgangspunt is dat kinderen de zorg krijgen die nodig is. Dit doen we door de zorg minder versnipperd aan te bieden, lokaal als het kan en regionaal als het moet. We treden op als regisseur op het brede domein van jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. Samen met het Sociaal Team zetten we in op samenwerking met en tussen de zorgaanbieders, plus preventie op zorg en gezondheidsbevordering van jonge en opgroeiende kinderen. We zorgen dat de jeugdketen in het gedwongen kader stevig staat.

Dit programma gaat over de jeugdgezondheidszorg, peuter- en kinderopvang, lichte en zware jeugdhulp, veiligheid, jeugdreclassering en opvang.

Ambities en ontwikkelingen

De juiste zorg op het juiste moment
We zetten zorg zo licht en dichtbij mogelijk in. Als kinderen terecht kunnen in de reguliere omgeving bij Integrale Kind Centra (IKC) of via voorzieningen dicht bij huis via kinderpsychologen, heeft dat de voorkeur. We zorgen dat we de mogelijkheden binnen de natuurlijke omgeving vergroten, zodat ook kinderen met een beperking zoveel mogelijk mee doen in het normale leven. We doen dat onder meer via passende kinderopvang. We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs via de uitwerking van een convenant voor het voortgezet onderwijs (vo) in de regio Nijmegen. Het doel is om de jeugdhulp en preventieve voorzieningen goed te laten aansluiten op het passend onderwijs. Dit geldt ook voor het Primair Onderwijs waar we via een lokaal convenant tot nog betere afspraken komen om jeugdhulp(preventie) en passend onderwijs op elkaar af te stemmen.  

Een goed keukentafelgesprek
Door in Beuningen te werken met het Sociaal Team, dragen we bij aan een integrale benadering. Het werken vanuit de gedachte “één gezin–één plan” en een regisseur heeft nog steeds aandacht nodig. We hechten daarbij groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de burger/hulpvrager is het uitgangspunt en we doen wat nodig is. Hierbij gaan we niet uit van wachtlijsten.

Afname van dure jeugdhulp
We zetten in op het afbouwen van dure intramurale (zorg binnen de muren) jeugdhulp. We doen dit vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis wenselijk is. Om dit te realiseren vergroten we de mogelijkheden voor laagdrempelige en snel toegankelijke jeugdhulp. We realiseren ons dat de gewenste afname nog steeds veel tijd en energie vraagt. De samenwerkingsvorm en netwerkgedachte, waar we in onze gemeente voor hebben gekozen, biedt naar onze overtuiging een goede basis voor resultaat.  De druk op de (boven)regionale voorzieningen is groot en zowel landelijk als regionaal zien we een toename van de jeugd-ggz. Met zowel de jeugdhulpaanbieders (denk aan samenwerkende Jeugd binnen de keten jeugd-ggz), huisartsen en onderwijs voeren we om onze  jongeren tijdig en zo dichtbij mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-6.915.591

117.911

-6.797.680

Realisatie

-7.568.494

118.698

-7.449.796

Saldo programma

-652.903

787

-652.116

Mutaties reserves:

Begroting

90.000

90.000

Realisatie

90.000

90.000

Saldo reserve

Gerealiseerd resultaat

-652.903

787

-652.116

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 6.916
Gerealiseerd € 7.568
Afwijking € -653
ga terug