Jaarrekening 2019

Facultatieve bijlagen

Beuningen in het kort

Algemeen
Beuningen is een gemeente en plaats in de provincie Gelderland. De gemeente bestaat sinds 1 juli 1980 naast Beuningen uit de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. De gemeente telt 25.876 inwoners per 1 januari 2019. De oppervlakte bedraagt 47 km². Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen in de oksel van knooppunt Ewijk met aan de zuidzijde de A73 (Nijmegen-Roermond) en ten westen de A50 (Zwolle-Eindhoven). In het noorden grenst Beuningen aan rivier de Waal en aan de oostkant aan Nijmegen.
Typerend voor Beuningen zijn de vele nieuwbouwwijken waarin we wonen en water centraal stellen. Binnen de gemeentegrenzen ligt in Ewijk de grote recreatieplas De Groene Heuvels.

Organogram ambtelijke organisatie


De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat de gemeente Beuningen haar doelen bereikt. Bij de inrichting van de organisatie is nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee samenhangend, het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden.

Programma

2019

Begrote lasten na wijziging

Werkelijke lasten

Percentage

1 Werk en inkomen

11.185

10.998

17%

2 Jeugd

6.916

7.568

12%

3 Maatschappelijke ondersteuning

8.903

8.752

14%

4 Welzijn en educatie

6.810

5.906

9%

5 Omgeving

11.424

10.374

16%

6 Openbare orde en veiligheid

1.632

1.625

3%

7 Bestuur en algemene ondersteuning (excl. resultaat)

12.795

13.221

20%

8 Onroerende zaakbelasting

9 Overige eigen middelen

4.073

6.306

10%

Totaal

63.738

64.750

100%

(x € 1000)

De inkomsten van de gemeente Beuningen

2019

Werkelijke baten

Percentage

1 Gemeentefonds - Algemene uitkering

29.793

29%

2 Gemeentefonds - Integratie-uitkering Sociaal Domein en Wmo

3.389

20%

3 Gemeentefonds - Decentralisatie uitkeringen

737

1%

4 Bijdrage en uitkeringen sociale zaken

7.221

11%

5 Huur-/pacht-/concessie-opbrengsten

1.850

2%

6 OZB

7.488

11%

7 Overige belastingen en rechten

5.405

8%

8 Leges

1.299

2%

9 Rente- en dividend

305

1%

10 Verkoopopbrengsten (incl. grondexpl.)

2.987

1%

11 Diverse bijdragen

3.432

7%

12 Verrekeningen grondexploitatie

714

1%

13 Onttrekkingen reserves

1.597

2%

14 Onttrekkingen voorzieningen

510

1%

15 Overige inkomsten

1.095

5%

(x € 1000)

ga terug