Jaarrekening 2019

Jaarverslag

4. Welzijn en educatie

Programma inhoud

De vitaliteit van woonkernen hangt in grote mate af van de aanwezigheid van een school, een dorpshuis, een actief verenigingsleven en andere voorzieningen. Er zijn plekken waar inwoners terecht kunnen voor onderwijs, voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur en eventueel voor hulpvragen. Ontmoeting en verbinding zijn overkoepelende drijfveren die het bestaan van accommodaties en sociale verbanden bestaansrecht geven. Een school is wezenlijk voor de vitaliteit van een dorpskern. Het behoud van basisonderwijs in de vier kernen is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ambities en ontwikkelingen

Educatie en huisvesting
Het onderwijs in Beuningen is grotendeels gehuisvest in goede gebouwen. In elke kern is een basisschool gehuisvest. De effecten van de krimp zijn merkbaar in het onderwijs. Het uit zich in minder leerlingen en grotere klassen. Het leerlingenaantal in Beuningen stabiliseert langzaam. Op het gebied van onderwijshuisvesting staan een aantal belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Door de VNG is geadviseerd om de normbedragen voor nieuwbouw van scholen eenmalig met 40%te verhogen. De huidige bedragen zijn namelijk niet toereikend voor goede schoolgebouwen. Ook zijn er gesprekken tussen de VNG en de PO-Raad over de uitwerking van plannen voor een juridische status voor het integraal huisvestingsplan (IHP). In een IHP geven de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk hun visie op de gewenste toekomstsituatie op basis van huisvesting. In 2019 is er een IHP vastgesteld voor de gemeente Beuningen. De ontwikkeling van de integrale kindcentra’s is in deze visie opgenomen.

Integrale Kind Centra (IKC)
Om te komen tot kindcentra voeren we naast het onderwijs ook overleg met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en naschoolse opvang en kindondersteuningsorganisaties. In 2016 heeft de gemeente met betrokken partners een intentieverklaring ondertekend om te komen tot kindcentra in onze gemeente. Alle scholen voor primair onderwijs hebben gekozen voor samenwerking met KION als grootste partij. In schooljaar 2018-2019 zijn de gezamenlijke uitvoeringsovereenkomsten verder uitgewerkt en hierbij staat het kind centraal. Voor de gemeente is het van belang om adequate schoolgebouwen te faciliteren per schoollocatie of campusmodel. Wij streven ernaar om de samenwerking met IKC-partners verder vorm te geven binnen de bestaande (kinderopvang - en onderwijs)mogelijkheden. Een aandachtsveld binnen het onderwijs is het versterken en uitbreiden van het techniekonderwijs in Beuningen.  

Laaggeletterdheid
Beuningen is sinds enkele jaren zeer actief in de bestrijding van laaggeletterdheid. Sinds 2015 maken we deel uit van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen. Samen met de bondgenoten geven we bekendheid aan het probleem, maken het bespreekbaar en helpen laaggeletterden de weg te vinden naar een taalcursus. In Beuningen krijgen medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, consultatiebureaus, huisartsen en ook de medewerkers van de gemeente voorlichting over laaggeletterdheid. In onze eigen communicatie besteden we ook veel aandacht aan begrijpelijke taal. Dit doen we onder meer door advies te vragen aan de cursisten van het ROC.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-6.810.044

895.349

-5.914.695

Realisatie

-5.906.463

797.211

-5.109.252

Saldo programma

903.581

-98.138

805.443

Mutaties reserves:

Begroting

704.578

704.578

Realisatie

413.560

413.560

Saldo reserve

-291.018

-291.018

Gerealiseerd resultaat

903.581

-389.156

514.425

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 6.810
Gerealiseerd € 5.906
Afwijking € 904
ga terug