Jaarrekening 2019

Jaarverslag

1. Werk en inkomen

Programma inhoud

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wvb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

We willen dat onze inwoners een passende werkplek hebben. Werk is meer dan een inkomensvoorziening; het is de sleutel naar een zelfstandig en zelfredzaam bestaan.
Inwoners die onvoldoende inkomen hebben, kunnen terugvallen op de gemeente voor een uitkering, aanvullende inkomensregeling of schuldhulpverlening.

Ambities en ontwikkelingen

Werk
Sinds 1 januari 2015 is in de regio Rijk van Nijmegen het Werkbedrijf actief. Het Werkbedrijf is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Via het Werkbedrijf bieden we zo veel mogelijk kandidaten perspectief en mogelijkheden om hun werkkansen te vergroten en te benutten. Daarnaast zorgen we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich (nog) niet kunnen ontwikkelen naar regulier werk, maatschappelijk actief zijn of een tegenprestatie leveren. De stichting Perspectief speelt hierin een belangrijke rol.

Ondanks dat de economie weer aantrekt en er ruimte c.q. krapte ontstaat op de arbeidsmarkt zien we nog altijd een stevige uitdaging aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren hebben vaak structurele ondersteuning nodig of moeten nog een forse ontwikkeling doormaken voordat zij betaald werk kunnen doen. Daarnaast zien we dat we in de regio Nijmegen relatief minder banen hebben. Vanaf 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het strategische arbeidsmarktbeleid dat met de regiogemeenten is opgesteld.

Inkomen
We verstrekken uitkeringen rechtmatig en doelmatig. Dit leidt tot bestrijding van fraude en tot een vermindering van de administratieve lasten. Dit doen we door een analyse te maken van het risico op fraude bij aanvang van de uitkering en herhalen deze analyse periodiek als dat nodig is. Bij vermoeden van fraude maken we gebruik van de sociale recherche.

In 2019 is het Kindpakket verder ontwikkeld in samenwerking met organisaties, verenigingen en ondernemers met als doel het aanbod van producten en activiteiten te vergroten en te optimaliseren. Het tegengaan van niet-gebruik van het Kindpakket heeft onze volle aandacht.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-11.185.397

6.224.559

-4.960.838

Realisatie

-10.997.520

6.162.155

-4.835.366

Saldo programma

187.877

-62.404

125.472

Mutaties reserves:

Begroting

38.500

38.500

Realisatie

10.858

10.858

Saldo reserve

-27.642

-27.642

Gerealiseerd resultaat

187.877

-90.046

97.830

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 11.185
Gerealiseerd € 10.998
Afwijking € 188
ga terug