Jaarrekening 2019

Verplichte bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Taak-veld

5.3 Rekening van baten en lasten

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Gerealiseerd 2019

Saldo

Saldo

Lasten +

Baten -

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.543.652

1.649.902

2.596.711

0

2.596.711

0.2

Burgerzaken

400.053

389.648

855.842

-410.951

444.891

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-503.220

-744.527

534.609

-1.402.945

-868.336

0.4

Overhead

5.546.916

6.366.276

7.029.236

-543.749

6.485.488

0.5

Treasury

-84.839

-84.895

303.273

-286.456

16.817

0.61

OZB woningen

-4.346.075

-4.278.075

200.316

-4.502.197

-4.301.881

0.62

OZB niet-woningen

-2.874.384

-2.827.384

133.544

-2.986.224

-2.852.680

0.64

Belastingen overig

-693.323

-693.324

2.079.110

-2.798.640

-719.530

0.7

Algemene uitkering

-32.730.089

-33.514.000

0

-33.919.118

-33.919.118

0.8

Overige baten en lasten

357.814

560.555

206.470

-83.475

122.995

0.9

Vennootschapsbelasting

0

11.394

11.394

0

11.394

0.10

Mutaties reserves

1.353.824

-1.110.956

1.527.889

-1.597.350

-69.461

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

50.622

2.269.293

3.071.712

0

3.071.712

Totaal taakveld 0

-31.979.049

-32.006.093

18.550.106

-48.531.104

-29.980.998

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.305.850

1.306.350

1.302.342

0

1.302.342

1.2

Openbare orde en veiligheid

292.198

288.798

322.798

-44.933

277.865

Totaal taakveld 1

1.598.048

1.595.148

1.625.140

-44.933

1.580.207

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

2.681.891

3.285.798

2.669.157

-46.374

2.622.783

Totaal taakveld 2

2.681.891

3.285.798

2.669.157

-46.374

2.622.783

3

Economie

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

130.430

233.294

250.343

-91.234

159.109

3.4

Economische promotie

-47.046

-46.046

71.958

-320.176

-248.218

Totaal taakveld 3

83.384

187.248

322.301

-411.410

-89.109

4

Onderwijs

4.2

Onderhuisvesting

610.769

332.086

666.150

-230.914

435.236

4.3

Onderwijs en leerlingzaken

1.143.240

1.188.052

1.211.288

-249.290

961.997

Totaal taakveld 4

1.754.009

1.520.138

1.877.438

-480.204

1.397.233

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

209.776

216.590

174.948

0

174.948

5.2

Sportaccommodaties

1.006.648

952.195

1.233.571

-269.844

963.726

5.3

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

171.795

174.080

156.240

0

156.240

5.4

Musea

16.000

16.000

26.688

0

26.688

5.5

Cultureel erfgoed

96.063

146.063

141.714

-24.440

117.274

5.6

Media

514.567

507.772

504.587

0

504.587

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.338.357

3.283.481

2.329.722

-15.063

2.314.660

Totaal taakveld 5

5.353.206

5.296.181

4.567.471

-309.347

4.258.123

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.080.288

3.204.285

3.553.166

-402.746

3.150.419

6.2

Wijkteams

721.102

666.621

596.246

0

596.246

6.3

Inkomensregelingen

1.264.374

728.647

6.810.102

-6.162.155

647.947

6.4

Begeleide participatie

6.399.187

5.955.709

6.059.607

-67.145

5.992.462

6.5

Arbeidsparticipatie

996.225

989.225

991.051

0

991.051

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.127.666

1.145.671

1.167.274

0

1.167.274

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

189.041

189.041

176.524

0

176.524

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.176.550

3.342.986

3.642.694

-48.841

3.593.853

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-7.040

69.325

169.180

-143.490

25.690

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.983.598

2.401.356

2.842.271

0

2.842.271

Totaal taakveld 6

19.930.991

18.692.866

26.008.114

-6.824.377

19.183.737

Taak-veld

Rekening van baten en lasten

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Gerealiseerd 2019

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

980.785

939.786

951.031

-49.845

901.186

7.2

Riolering

-1.255.399

-349.713

2.174.249

-2.439.008

-264.759

7.3

Afval

-374.775

-393.162

2.536.713

-2.712.824

-176.111

7.4

Milieubeheer

363.194

602.241

794.862

-411.746

383.116

7.5

Begraafplaatsen

2.410

2.410

32.811

-53.086

-20.276

Totaal taakveld 7

-283.785

801.562

6.489.665

-5.666.510

823.155

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke ordening

326.276

314.173

289.982

-81.521

208.461

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

0

0

4.223.943

-4.575.853

-351.910

8.3

Wonen en bouwen

535.029

312.979

1.198.315

-849.998

348.317

Totaal taakveld 8

861.305

627.152

5.712.239

-5.507.371

204.868

TOTAAL TAAKVELDEN

0

0

67.821.631

-67.821.631

0

ga terug