Jaarrekening 2019

Jaarverslag

9. Overige eigen middelen

Programma inhoud

Ambities en ontwikkelingen

Economie en bedrijvigheid
We zetten stevig in op de versterking van het Beuningse ondernemingsklimaat. Goedlopende en innoverende bedrijven zijn een bron van werkgelegenheid. We stimuleren meer en betere verbindingen tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen, onderwijs en andere organisaties in de regio. Daarom participeren wij actief in The Economic Board Arnhem-Nijmegen en in RvN@ (voorheen Rijk van Nijmegen 2025). Wij ondersteunen bedrijven in onze gemeente om via deze netwerken aan de juiste kennis, kunde en contacten te komen, zodat zij kunnen blijven vernieuwen en groeien.

De rol en activiteiten van de gemeente in het economische speelveld leggen we vast in een economisch beleidsplan met uitvoeringsagenda. Dit beleidsplan maken we in samenspraak met het bedrijfsleven.
Een economisch goed functionerend en levendig centrum van Beuningen is van groot belang voor onze inwoners, bezoekers en toeristen. Daarvoor is een goede en structurele samenwerking nodig tussen winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere partijen. Het centrummanagement vervult daarin een belangrijke spilfunctie. Om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid kracht bij te zetten dragen wij financieel bij.
Ook winkelcentrum De Klef in Ewijk, behoeft versterking. Daar zetten we in op een goede mix van detailhandel, dienstverlening en wonen.

Overige belastingen
De tarieven 2019 voor de forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting zijn in december 2018 in een apart voorstel definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-2.585.720

3.124.338

538.618

Realisatie

-4.777.578

5.985.024

1.207.446

Saldo programma

-2.191.858

2.860.686

668.828

Mutaties reserves:

Begroting

-1.366.000

266.939

-1.099.061

Realisatie

-1.366.000

241.112

-1.124.888

Saldo reserve

-25.827

-25.827

Gerealiseerd resultaat

-2.191.858

2.834.859

643.001

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 2.586
Gerealiseerd € 4.778
Afwijking € -2.192
ga terug