Jaarrekening 2019

Jaarverslag

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Programma inhoud

Inwoners nemen vaker het initiatief om veranderingen en verbeteringen in hun leefomgeving voor elkaar te krijgen. We ondersteunen deze initiatieven en vervullen hierbij een faciliterende rol. Beuningen beschikt over een sterke sociale infrastructuur. De kracht en het talent zit veelal in de samenleving. Wij bieden ruimte aan inwoners, ondernemers en partners om zelf met initiatieven en oplossingen te komen.

Ambities en ontwikkelingen

Ambities en ontwikkelingen van eerder jaren blijven belangrijk en er zijn weinig nieuwe aanvullende ontwikkelingen. In 2019 zijn we verder gegaan op de ingeslagen weg.
Als organisatie hebben we ons steeds verder ontwikkeld tot een netwerkende organisatie die meer en meer een faciliterende rol speelt in de Beuningse gemeenschap. Omgevingsbewustzijn en de ontwikkeling van de eigen kracht heeft in 2019 meer vorm gekregen. De investering in kwalitatief goed personeel, het efficiënt gebruik van de huisvesting en goede ondersteunende informatisering en automatisering heeft in 2019 aandacht gekregen.

De ontwikkeling van de organisatie moet leiden tot een cultuuromslag in het werk. Onder de visietitel ‘Beuningen maken we samen’ werken we hard om de medewerkers goed te laten inspelen op de veranderende maatschappij.

We zien participatie van inwoners bij activiteiten waarbij het initiatief bij de gemeente ligt en participatie van de gemeente bij activiteiten waarbij het initiatief bij de inwoners ligt. Dit is een nieuwe structurele manier van werken.
Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. Door het inzetten van de methode Klantreis is inzichtelijk gemaakt hoe inwoners onze dienstverlening daadwerkelijk ervaren. Deze methode is een middel om écht van buiten naar binnen te werken aan klantgedreven dienstverlening.

Verdere digitalisering vraagt ook om een doorontwikkeling van ons dienstverleningsconcept. De klantrelatie van de toekomst is een digitale én een menselijke. De succesvolle klantenrelatie van de toekomst bouwt op het rationele (een digitale perfectie) én het emotionele (de menselijke touch). Het punt waarop een klantrelatie uitblinkt in het digitale én het menselijke is: ‘when digital becomes human’. Het programma Overheidsbrede dienstverlening 2020 is daarbij zoveel mogelijk leidend. De komende jaren verwachten we een enorme daling in de afgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Als door technologische ontwikkelingen het rijbewijs beschikbaar komt via een app is onze traditionele 'balie dienstverlening' verleden tijd.

In 2019 zijn weer stappen gezet om werkzaamheden verder te digitaliseren en dit vraagt om aandacht in het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het borgen van een goede bescherming van de privacy en databeveiliging. We hebben ervoor gekozen niet langer gebruik te maken van een gezamenlijke CISO (Chief Information Security Officer) en een FG (Functionaris Gegevensbescherming) die voor drie gemeenten (Beuningen, Berg en Dal en Heumen) werkzaam is maar om deze twee functionarissen in eigen dienst aan te stellen.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-15.064.138

36.993.573

21.929.435

Realisatie

-16.292.813

37.049.427

20.756.613

Saldo programma

-1.228.675

55.854

-1.172.822

Mutaties reserves:

Begroting

389.559

389.559

Realisatie

-39.909

379.216

339.307

Saldo reserve

-39.909

-10.343

-50.252

Gerealiseerd resultaat

-1.268.584

45.511

-1.223.073

Lasten

(x € 1.000)
Begroot € 15.064
Gerealiseerd € 16.429
Afwijking € -1.763
ga terug